R-金融网(www.r-gate.net)分享每日股票行情和全面的金融知识!

福星送福主图指标 通达信 贴图 无未来 未加密

R金融网 股票学校 2019-12-01 11:20:28 30
R-金融网(www.r-gate.net)提示:您正在查看的是:福星送福主图指标 通达信 贴图 无未来 未加密


N1:=13;
VAR1:=REF(C,1);
VAR2:=SMA(MAX(C-VAR1,0),N1,1)/SMA(ABS(C-VAR1),N1,1)*1000;
VAR3:=DRAWLINE(VAR2>=HHV(VAR2,N1),VAR2,VAR2<=LLV(VAR2,N1),VAR2,1);
VAR4:=VAR2=VAR3;
VAR5:=VAR2<REF(VAR2,1);
RSV:=(C-LLV(L,25))/(HHV(HIGH,25)-LLV(L,25))*100;
K:=SMA(RSV,4,1);
D:=SMA(K,4,1);
J:=4*K-2*D;
VAR6:=(2*C+H+L)/4;{可将3该为4,信号少点}
VAR7:=EMA(EMA(EMA(VAR6,4),4),4);{可将3该为4,信号少点}
VAR8:=(VAR7-REF(VAR7,1))/REF(VAR7,1)*100;
VAR9:=MA(VAR8,4)+0.03;
VAR10:=MA(VAR8,1);
KB:=EMA(C,4)-EMA(C,18);
DB:=EMA(KB,4);
AA:=BARSCOUNT(C);
AH:=HHV(H,120);
AL:=LLV(L,120);
A0:=(AH-AL)/30;
VAR2S:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VAR3S:=IF(YEAR>=2099 AND MONTH>2,0,1);
VAR4S:=LLV(LOW,5); VAR5S:=HHV(HIGH,4);
散户:=EMA((VAR2S-VAR4S)/(VAR5S-VAR4S)*100,4)*VAR3S;
庄家:=EMA(0.667*REF(散户,1)+0.333*散户,2)*VAR3S;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,3.2,0),COLOR004400;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,2.7,0),COLOR006600;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,2.1,0),COLOR008800;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,1.5,0),COLOR00AA00;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,0.9,0),COLOR00CC00;
STICKLINE(KB<DB AND DB<REF(DB,1),C,OPEN,0.3,0),COLOR00EE00;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,3.2,0),COLOR000055;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,2.7,0),COLOR000077;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,2.1,0),COLOR000099;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,1.5,0),COLOR0000BB;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,0.9,0),COLOR0000DD;
STICKLINE(KB>DB AND DB>REF(DB,1),C,OPEN,0.3,0),COLOR0000FF;
STICKLINE(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H,OPEN,3.15,0),COLORAA1100;
STICKLINE(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H,OPEN,2.45,0),COLORAA3300;
STICKLINE(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H,OPEN,1.75,0),COLORAA5500;
STICKLINE(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H,OPEN,1.05,0),COLORAA7700;
STICKLINE(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H,OPEN,0.35,0),COLORAA9900;
STICKLINE(VAR4 AND VAR5,L,OPEN,3.15,0),COLOR1111FF;
STICKLINE(VAR4 AND VAR5,L,OPEN,2.45,0),COLOR3333FF;
STICKLINE(VAR4 AND VAR5,L,OPEN,1.75,0),COLOR5555FF;
STICKLINE(VAR4 AND VAR5,L,OPEN,1.05,0),COLOR7777FF;
STICKLINE(VAR4 AND VAR5,L,OPEN,0.35,0),COLOR9999FF;
STICKLINE(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L,OPEN,3.15,0),COLOR770077;
STICKLINE(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L,OPEN,2.45,0),COLOR990099;
STICKLINE(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L,OPEN,1.75,0),COLORBB00BB;
STICKLINE(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L,OPEN,1.05,0),COLORDD00DD;
STICKLINE(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L,OPEN,0.35,0),COLORFF00FF;
STICKLINE(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L,OPEN,3.15,0),COLOR337777;
STICKLINE(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L,OPEN,2.45,0),COLOR339999;
STICKLINE(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L,OPEN,1.75,0),COLOR33BBBB;
STICKLINE(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L,OPEN,1.05,0),COLOR33DDDD;
STICKLINE(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L,OPEN,0.35,0),COLOR33FFFF;
STICKLINE((AA+0)/34=FLOOR((AA+0)/34),L,OPEN,3.15,1),COLORFFFFFF;
DRAWTEXT((AA+0)/34=FLOOR((AA+0)/34),L*1,'福星护航'),COLORFFFFFF;
DRAWTEXT(CROSS(散户,庄家) AND 散户<30,L*1,'吃'),COLORFF00FF;
DRAWICON(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H*1,15),COLORGREEN;
DRAWTEXT(CROSS(VAR9,VAR10) AND J>65,H*1,' 送福'),COLORYELLOW;
DRAWICON(VAR4 AND VAR5,L*1,9);
DRAWTEXT(VAR4 AND VAR5,L*1,' 福')COLORFFFFFF;
DRAWTEXT(CROSS(0.9,1/VOL*1000>0.01 AND "KDJ.J"<0),L*1,'赚钱钱'),COLOR33FFFF;
B1:=MA(C,1);
B2:=SMA(SMA(SMA(B1,2,1),2,1),2,1);
SMA2:=MA(B2,3);
福星下限:IF(LLV(MA(B2,8),3)<B2,LLV(MA(B2,8),3),B2);
IF(B2>SMA2,B2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK4;
IF(B2<SMA2,B2,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK4;
SNAKEA:HHV(MA(B2,1),13),COLORYELLOW;
VAR1A:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VAR2A:=MA(VAR1A,7);
VAR3A:=VAR2A-MA(VAR1A,7/2)<0;
VAR4A:=VAR2A-MA(VAR1A,7/2)>0;
VAR5A:=BARSLAST(VAR3A);
VAR6A:=0-BARSLAST(VAR4A);
VAR7A:=IF(VAR3A<=0,VAR5A,VAR6A);
STICKLINE(SNAKEA>SMA2 AND B2<SMA2,SNAKEA,SMA2,0,0),COLORBLUE;
VAR11A:=(CLOSE*2+HIGH+LOW)/4;
VAR21A:=EMA(VAR11A,13)-EMA(VAR11A,34);
VAR31A:=EMA(VAR21A,5);
VARA:=((REF(VAR9,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VARB:=((REF(VARA,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VARC:=((REF(VARB,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VARD:=((REF(VARC,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VARE:=((CLOSE < REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE < REF(CLOSE,2)));
VARF:=((REF(VARE,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR11:=((REF(VAR10,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR12:=((REF(VAR11,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VAR13:=((REF(VAR12,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR14:=((REF(VAR13,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VAR15:=((REF(VAR14,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR16:=((REF(VAR15,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VAR17:=((REF(VAR16,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR18:=((REF(VAR17,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
VAR19:=((REF(VAR18,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
VAR1B:=(REF((((((((((((VARE OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18) OR VAR19),1) AND VAR2);
A13:=EMA(CLOSE,55);
A14:=MA(CLOSE,75);
A15:=EMA(A14,3);
A16:=EMA(A15,3);
A17:=(HIGH + LOW) / 5;
A18:=(MA(A17,4)) - (MA(A17,34));
A19:=CROSS(A18,0);
A20:=CROSS(0,A18);
A21:=BARSLAST(A19);
A22:=BARSLAST(A20);
A23:=REF(A19,1);
A24:=REF(A20,1);
A25:=BARSLAST(A23);
A26:=BARSLAST(A24);
A27:=IF((A25 < A26),(REF((HHV(HIGH,2)),A25)),(REF((LLV(LOW,2)),A26)));
A28:=(((REF(CLOSE,1)) <= (REF(A27,1))) AND (CLOSE > A27)) AND (A21 < A22);
A29:=(((REF(CLOSE,1)) >= (REF(A27,1))) AND (CLOSE < A27)) AND (A22 < A21);
A30:=A28 AND ((COUNT(A28,A21)) = 1);
A31:=A29 AND ((COUNT(A29,A22)) = 1);
A32:=A30 AND ((REF(BARSLAST(A31),1)) < (REF(BARSLAST(A30),1)));
A33:=A31 AND ((REF(BARSLAST(A31),1)) > (REF(BARSLAST(A30),1)));
AC:=AMOUNT/(VOL);
YY:=MA(AC,13);
LLL:=(C-YY)/YY*100;
MIDC := MA(CLOSE,22);
UPPERC:= MIDC + 2*STD(C,22);
LOWERC:= MIDC - 2*STD(C,22);
BBA:=(C-LOWERC)/(UPPERC-LOWERC);
BBC:=FORCAST(BBA,3);
LIFENGCYC:=(REF(LLL,1)<-15 AND REF(BBA,1)<0 AND LLL>REF(LLL,1));


R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/

R金融网基金学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/jijinxuexiao/

R金融网外汇学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/waihuixuexiao/

R金融网理财学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/licaixuexiao/

R金融网保险学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/baoxianxuexiao/

分享:

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/14700.html

郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(30)
打赏 微信扫一扫
« 上一篇 2019年12月01日 11:20:27
下一篇 » 2019年12月01日 11:20:29